Sun Bru Bikini Bike ash at Maverick Harley Davidson 11am – 3pm

Join Sun Bru for a FREE bikini bike wash at Maverick Harley Davidson ( Formally North Texas Harley Davidson) from 11 am till 3 PM

1845 North I 35E
Carrollton, TX 75006
Phone: 972.245.1492